Nasz proces

Analiza konkurencji

Analiza konkurencji
Oceń:

Co to jest analiza konkurencji? Nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że wszystkie firmy skorzystają na rzetelnie przeprowadzonej Analizie Konkurencji.

Analiza Konkurencji (Competitor Analysis) jest najpopularniejszym i jednym z niezbędnych narzędzi marketingowych (rekomendowanym każdej firmie, bez względu na jej wielkość i zakres działania).

Chcesz wykonać Analizę Konkurencji?

Analiza Konkurencji (Analiza Marketingowa Konkurencji) - definicja

Analiza konkurencji (analiza porównawcza konkurencji) polega na zbieraniu, kategoryzowaniu, porządkowaniu danych o przedsiębiorstwach działających na tym samym rynku.

Firm o podobnym profilu produkcyjnym, usługowym lub produkcyjno-usługowym.

Jest metodą rekomendowaną na każdym etapie powstawania i funkcjonowania firmy:

 • poprzedzającym wejście na rynek
 • w okresie zdobywania i umacniania pozycji rynkowej
 • w okresie koniunktury i dekoniunktury
 • w sytuacji kryzysu i stabilności
 • w sytuacji pre- i post- inwestycyjnej
 • w sytuacji wprowadzania na rynek nowych produktów i usług.

Dzięki wielowymiarowemu podejściu (pozyskiwaniu danych z różnych źródeł, dotyczących różnych wymiarów funkcjonowania przedsiębiorstw) pozwala organizacji:

 • ocenić swoją pozycję, rolę w strukturze rynku
 • wyznaczyć cele działania
 • określić konkurencję bezpośrednią i pośrednią
 • oszacować mocne i słabe strony produktów, usług, marek własnych i konkurencyjnych
 • oszacować deficyty (np. organizacyjne, technologiczne, dotyczące zasobów ludzkich, finansów)
 • wypracować wizerunek oraz dobrać narzędzia marketingowe adekwatne do sytuacji, celów, możliwości
 • porównać strategie, metody, środki, efekty, sposoby reagowania
 • tworzyć hipotezy, wyznaczać cele badawcze, wykorzystywane w innych badaniach marketingowych
 • wskazywać przewagi konkurencyjne.

Analiza Konkurencji pozwala działać w sposób:

 • celowy - poprzez wskazywanie celów krótko- i długoterminowych, oczekiwanych i możliwych do osiągnięcia oraz prawdopodobnych i pożądanych
 • racjonalny - dzięki systematycznej, wyczerpującej (jak dalece to możliwe), metodycznej agregacji i analizie ogólnodostępnych danych
 • strategiczny - poprzez regularnie aktualizowanie metod, sposobów, pomysłów osiągania wyznaczonych celów
 • konkurencyjny - dzięki odnalezieniu dodatkowych wartości, ukrytych, nieuświadomionych zalet, poznaniu nisz rynkowych, niezaspokojonych potrzeb, nieznanych dotychczas problemów
 • prewencyjny - dzięki przygotowaniu firmy na pojawienie się nowych konkurentów, sposobów rywalizowania na rynku, nowych rozwiązań, produktów, usług
 • elastyczny - dzięki segmentacji klientów, precyzyjnemu dostosowaniu oferty do potrzeb, standardów, oczekiwań (indywidualnych i grupowych)
 • adaptacyjny - poprzez wypracowanie scenariuszy działania w sytuacjach kryzysowych, scenariuszy dostosowania się do zmian rynkowych (wynikających z naturalnej ewolucji rynku lub nagłej rewolucji rynkowej).

Analiza Konkurencji - cele

Celem Analizy Konkurencji (punktowa analiza konkurencji) jest postawienie adekwatnych pytań i znalezienie na nie możliwie najbardziej wyczerpujących odpowiedzi.

Kluczowymi pytaniami, jakie w pierwszej kolejności należy postawić, są pytania dotyczące:

 • ilości firm działających firm na danym rynku
 • struktury rynku - wyznaczonej według kryterium wielkości przedsiębiorstwa, zakresu działania, typowości / innowacyjności oferty, podobieństwa profilu, procentowego udziału w rynku, potencjału rozwojowego, zakresu i głębokości zaspokojenia potrzeb, skuteczności rozwiązywania problemów
 • kondycji finansowej konkurentów, o której mogą świadczyć inwestycje (np. w nowoczesne technologie), wzrost zatrudnienia, przejęcia innych firm, fuzje
 • struktury grupy docelowej, sposobów segmentacji klientów B2B
 • wizerunków, marek firm konkurencyjnych
 • sposobu komunikacji z klientami (kanały, narzędzia, metody, język - np. social media)
 • błędów popełnionych przez konkurentów
 • możliwych strategii, sposobów reakcji konkurencji
 • sukcesów konkurencji - w szczególności ich przyczyn oraz warunków umożliwiających ich odniesienia (np. dlaczego produkty, usługi są chętniej kupowane)
 • oczekiwań rynkowych, panujących na nim mód, trendów, przyzwyczajeń, oczekiwań, (np. analiza cen konkurencji, analiza konkurencji SEO)

W sensie ścisłym (metod i technik badawczych) jest to badanie materiałów zastanych. Najczęściej analizowanymi materiałami są:

 • firmowe strony internetowe (informacje na nich zawarte są analizowane pod kątem opisów i sposobów prezentacji produktów, usług, ofert, sposobów obsługi, prezentacji firmy, zespołu, sposobów podejmowania kontaktu, nawiązywania relacji, stosowanych funkcjonalności, technologii, design systemu)
 • firmowe fanpages (analiza popularności, sposobu komunikowania i przywiązywania użytkowników, reagowania na negatywne opinie, rozwiązywania problemów klientów)
 • fora, grupy dyskusyjne, dyskusje pod artykułami na blogu (analiza opinii, problemów, ocen, reakcji emocjonalnych, poziomów satysfakcji i frustracji - Voice of Customer)
 • content opublikowany w zewnętrznych mediach (branżowych, ogólnotematycznych) - w szczególności pod kątem autoprezentacji firmy, opisu jej możliwości, tonu (Tone of Voice)
 • systemy rekomendacji, opinii, ocen - analiza ilościowa (ilość negatywnych, pozytywnych, neutralnych ocen) i jakościowa (analiza podkreślonych przez klientów zalet i frustracji, rozczarowań), analiza popularności danego produktu
 • materiały reklamowe i działania promocyjne (sponsoring, ATL, BTL, online, ambient, buzz).

Jak przeprowadzić Analizę Konkurencji - techniki

Analiza Konkurencji jest działaniem, które powinno być prowadzone systematycznie, planowo i wyjątkowo rzetelnie.

Zdecydowanie należy unikać analiz:

 • powierzchownych - zredukowanych tylko do kilku najpoważniejszych rywali rynkowych
 • płytkich - skoncentrowanych tylko na kilku czynnikach (np. cenach, warunkach świadczenia usług, parametrach produktów)
 • wybiórczych czasowo - wykonywanych incydentalnie, przy okazji sytuacji kryzysowych, spadku koniunktury
 • statycznych - ujmujących krótki okres, nie pozwalających dostrzec trendów, cyklów, powtórzeń, tendencji, preferencji wynikających z analizy dużych ilości danych
 • nieuporządkowanych za pomocą wskaźników, niepozwalających na porównania
 • tendencyjnych - zredukowanych tylko do “plusów” lub “minusów” propozycji konkurencyjnych, analiz tylko jakościowych lub tylko ilościowych
 • zawężonych - sprzyjających osiąganiu celów tylko krótkoterminowych lub tylko długofalowych
 • ścisłych - a więc takich, w których nie bierze się pod uwagę konkurencji pośredniej.

Produktów, usług odpowiadających na tę samą i zaspokajających tę samą potrzebę, ale nie przynależących do tej samej kategorii (np. potrzebę bezpieczeństwa zaspokajają jednocześnie drzwi i domofon).

Sposobem na zniwelowanie ryzyka stworzenia Analizy Konkurencji niepełnej, niekompletnej, nierzetelnej jest stosowanie stałej metodyki.

Badanie Konkurencji - metody

Analiza rynku i konkurencji powinna przede wszystkim uwzględniać:

 • pełną (tj. stale aktualizowaną i uwzględniającą każdy podmiot) listę konkurentów rynkowych
 • zestaw precyzyjnie zdefiniowanych, określonych wskaźników, kryteriów, zakresów, cech
 • sposób porównywania, oceniania, hierarchizowania - w szczególności sposób wskazywania, definiowania konkurentów bezpośrednich
 • periodyczność wykonywania kolejnych analiz oraz sposób agregowania kolejnych danych
 • płaszczyzny, metody, rodzaje sposobów konkurowania (w szczególności w wymiarach: czasowym, przestrzennym, cenowym, funkcjonalnym, obsługowym)
 • metody pozyskiwania danych oraz możliwe błędy, nieścisłości
 • sposoby formułowania rekomendacji.

Jeśli chcemy przeprowadzać analizę konkurencji, to powinniśmy to robić uwzględniając powyższe kwestie.

Inaczej zebrane informacje będą niepełne, niekonkluzywne i mogą prowadzić do błędnych wniosków i ryzykownych, szkodliwych działań.

Analiza Konkurencji w Marketingu - przykłady zastosowania

Profesjonalnie wykonana Analiza Konkurencji będzie uwzględniała różne poziomy funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Do najpopularniejszych należą analizy:

 • trendów, cyklów, mód - ocena rynku i konkurencji - pokazujące zmiany w określonym czasie, wzrosty i spadki zainteresowania, uwarunkowania decydujące o zmienności i dynamice rynków
 • opis konkurencji - porównawcze produktów, usług - cech funkcjonalnych, użytkowych, jakościowych
 • wartości - Value Proposition, Unique Selling Proposition
 • User Journey, User Story
 • analiza konkurencji SWOT - (Strengths, Weaknesses, Opportunities,Threats) - wskazujące zagrożenia, silne i słabe strony produktu, usługi, marki oraz szanse i okazje, jakie przedsiębiorstwo może napotkać w czasie dalszej działalności i konkurowania z innymi firmami.
Czy wiesz, że...

Równie popularną metodą jest Analiza Konkurencji (badanie konkurencji) za pomocą analizy czterech wymiarów, zaproponowaną przez guru marketingu Philipa Kotlera.

W ramach tego podejścia analizuje się konkurowanie na poziomie:

 • marki (analiza konkurencji marki)- porównania produktów, usług analogicznych na najważniejszych wymiarach ceny, funkcji, użyteczności
 • gałęzi - porównanie wszystkich producentów, usługodawców - pozwala uzyskać szerszą perspektywę rynkową
 • formy - pozwala spojrzeć na konkurowanie, jako na działalność spełniania potrzeb w analogiczny i/lub różny sposób
 • ogólnym - opisującym sytuację gospodarczą, branżową, wpływającą na wszystkie firmy, tym samym ich wzajemną konkurencyjność.

Korzyści płynące z przeprowadzania Analizy Konkurencji

Przede wszystkim pozwala odpowiedzieć na kluczowe pytanie - na czym polega konkurencja na rynku, w czym się wyraża, za pomocą jakich narzędzi i metod.

Do głównych zalet Analizy Konkurencji (analiza konkurencji na rynku) należy:

 • pozyskanie nowych klientów - dotychczas niezainteresowanych lub przejęcie klientów konkurencji
 • zwiększenie zysków (sens pozytywny), uniknięcie straty (sens negatywny)
 • wypracowanie spójnych strategii działania - rozwoju, przetrwania
 • odkrycie nisz rynkowych
 • orientacja w rynkowych uwarunkowaniach, specyfice
 • ewaluacja ryzyka, możliwych korzyści
 • edukacja na błędach konkurencji
 • poznanie mocnych, słabych stron konkurencji
 • wypracowanie kryteriów ocen, porównań
 • poznanie potrzeb klientów w szerszym spektrum
 • możliwość budowania wizerunku, komunikacji, unikalności na bazie konkretnych informacji
 • uniknięcie ryzyka powielenia rozwiązań i pomówienia o nieuczciwą konkurencję.

Analiza Konkurencji UX (User Experience) - Benchmarking UX

Konkurencyjność firmy wyraża się także w atrakcyjności jej strony internetowej, aplikacji webowej dla użytkowników.

Czy wiesz, że...

Analiza konkurencji przedsiębiorstwa, analiza rynku odbiorców i konkurencji, charakterystyka konkurencji to także analiza strony firmowej, firmowych narzędzi (np. SaaS - Software as a Service).

Pozwala ocenić w jakim stopniu:

 • analogiczne, udoskonalone rozwiązania mają szansę odnieść rynkowy sukces
 • zastosowana technologia ich wykonania buduje przewagę lub daje szansę na zdobycie przewagi
 • strona, aplikacja jest zgodna z najnowszymi standardami UX, SEO, z trendami UI
 • rozwiązania nietypowe są przyjmowane przez użytkowników, jakie reakcje, nastawienia, emocje, wrażenia powodują
 • konkurencja personalizuje swoją ofertę, czyni ją dostępną dla różnych segmentów klienckich
 • oferta konkurencji stanowi wzorzec pozytywny i negatywny - w sensie projektowym, technologicznym, funkcjonalnym, użytecznościowym, UX-owym
 • produkty cyfrowe, technologie, standardy, social media wspomagają sprzedaż, automatyzują procesy, ułatwiają zakupy, ułatwiają zamawianie usług - rozwiązują konkretne problemy biznesowe oraz problemy klientów indywidualnych i grupowych
 • dany produkt, usługa może być oferowany cyfrowo lub wspomagany za pomocą cyfrowych rozwiązań.

Strategia UX

Umów się na konsultację

Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć nowy produkt, czy ulepszyć istniejący, na pewno masz pytania.

Umów się na bezpłatną konsultację
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tworzenia produktów cyfrowych?
Sprawdź nasze ścieżki edukacyjne