Nasz proces

Analiza konkurencji

Co to jest analiza konkurencji? Nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że wszystkie firmy skorzystają na rzetelnie przeprowadzonej Analizie Konkurencji. Analiza Konkurencji (Competitor Analysis) jest najpopularniejszym i jednym z niezbędnych narzędzi marketingowych (rekomendowanym każdej firmie, bez względu na jej wielkość i zakres działania), pozwalającym działać w sposób:

 • celowy - poprzez wskazywanie celów krótko- i długoterminowych, oczekiwanych i możliwych do osiągnięcia oraz prawdopodobnych i pożądanych
 • racjonalny - dzięki systematycznej, wyczerpującej (jak dalece to możliwe), metodycznej agregacji i analizie ogólnodostępnych danych
 • strategiczny - poprzez regularnie aktualizowanie metod, sposobów, pomysłów osiągania wyznaczonych celów
 • konkurencyjny - dzięki odnalezieniu dodatkowych wartości, ukrytych, nieuświadomionych zalet, poznaniu nisz rynkowych, niezaspokojonych potrzeb, nieznanych dotychczas problemów
 • prewencyjny - dzięki przygotowaniu firmy na pojawienie się nowych konkurentów, sposobów rywalizowania na rynku, nowych rozwiązań, produktów, usług
 • elastyczny - dzięki segmentacji klientów, precyzyjnemu dostosowaniu oferty do potrzeb, standardów, oczekiwań (indywidualnych i grupowych)
 • adaptacyjny - poprzez wypracowanie scenariuszy działania w sytuacjach kryzysowych, scenariuszy dostosowania się do zmian rynkowych (wynikających z naturalnej ewolucji rynku lub nagłej rewolucji rynkowej).

 

Zainteresowany jesteś Analizą Konkurencji?

Analiza Konkurencji (Analiza Marketingowa Konkurencji) - definicja

Analiza konkurencji (analiza porównawcza konkurencji) polega na zbieraniu, kategoryzowaniu, porządkowaniu danych o przedsiębiorstwach działających na tym samym rynku. Firm o podobnym profilu produkcyjnym, usługowym lub produkcyjno-usługowym. Jest metodą rekomendowaną na każdym etapie powstawania i funkcjonowania firmy:

 • poprzedzającym wejście na rynek
 • w okresie zdobywania i umacniania pozycji rynkowej
 • w okresie koniunktury i dekoniunktury
 • w sytuacji kryzysu i stabilności
 • w sytuacji pre- i post- inwestycyjnej
 • w sytuacji wprowadzania na rynek nowych produktów i usług.

Dzięki wielowymiarowemu podejściu (pozyskiwaniu danych z różnych źródeł, dotyczących różnych wymiarów funkcjonowania przedsiębiorstw) pozwala organizacji:

 • ocenić swoją pozycję, rolę w strukturze rynku
 • wyznaczyć cele działania
 • określić konkurencję bezpośrednią i pośrednią
 • oszacować mocne i słabe strony produktów, usług, marek własnych i konkurencyjnych
 • oszacować deficyty (np. organizacyjne, technologiczne, dotyczące zasobów ludzkich, finansów)
 • wypracować wizerunek oraz dobrać narzędzia marketingowe adekwatne do sytuacji, celów, możliwości
 • porównać strategie, metody, środki, efekty, sposoby reagowania
 • tworzyć hipotezy, wyznaczać cele badawcze, wykorzystywane w innych badaniach marketingowych
 • wskazywać przewagi konkurencyjne.

Analiza Konkurencji - cele

Celem Analizy Konkurencji (punktowa analiza konkurencji) jest postawienie adekwatnych pytań i znalezienie na nie możliwie najbardziej wyczerpujących odpowiedzi. Kluczowymi pytaniami, jakie w pierwszej kolejności należy postawić, są pytania dotyczące:

 • ilości firm działających firm na danym rynku
 • struktury rynku - wyznaczonej według kryterium wielkości przedsiębiorstwa, zakresu działania, typowości / innowacyjności oferty, podobieństwa profilu, procentowego udziału w rynku, potencjału rozwojowego, zakresu i głębokości zaspokojenia potrzeb, skuteczności rozwiązywania problemów
 • kondycji finansowej konkurentów, o której mogą świadczyć inwestycje (np. w nowoczesne technologie), wzrost zatrudnienia, przejęcia innych firm, fuzje
 • struktury grupy docelowej, sposobów segmentacji klientów B2B
 • wizerunków, marek firm konkurencyjnych
 • sposobu komunikacji z klientami (kanały, narzędzia, metody, język - np. social media)
 • błędów popełnionych przez konkurentów
 • możliwych strategii, sposobów reakcji konkurencji
 • sukcesów konkurencji - w szczególności ich przyczyn oraz warunków umożliwiających ich odniesienia (np. dlaczego produkty, usługi są chętniej kupowane)
 • oczekiwań rynkowych, panujących na nim mód, trendów, przyzwyczajeń, oczekiwań, (np. analiza cen konkurencji, analiza konkurencji SEO)

W sensie ścisłym (metod i technik badawczych) jest to badanie materiałów zastanych. Najczęściej analizowanymi materiałami są:

 • firmowe strony internetowe (informacje na nich zawarte są analizowane pod kątem opisów i sposobów prezentacji produktów, usług, ofert, sposobów obsługi, prezentacji firmy, zespołu, sposobów podejmowania kontaktu, nawiązywania relacji, stosowanych funkcjonalności, technologii, design systemu)
 • firmowe fanpages (analiza popularności, sposobu komunikowania i przywiązywania użytkowników, reagowania na negatywne opinie, rozwiązywania problemów klientów)
 • fora, grupy dyskusyjne, dyskusje pod artykułami na blogu (analiza opinii, problemów, ocen, reakcji emocjonalnych, poziomów satysfakcji i frustracji - Voice of Customer)
 • content opublikowany w zewnętrznych mediach (branżowych, ogólnotematycznych) - w szczególności pod kątem autoprezentacji firmy, opisu jej możliwości, tonu (Tone of Voice)
 • systemy rekomendacji, opinii, ocen - analiza ilościowa (ilość negatywnych, pozytywnych, neutralnych ocen) i jakościowa (analiza podkreślonych przez klientów zalet i frustracji, rozczarowań), analiza popularności danego produktu
 • materiały reklamowe i działania promocyjne (sponsoring, ATL, BTL, online, ambient, buzz).

Jak przeprowadzić Analizę Konkurencji - techniki

Analiza Konkurencji jest działaniem, które powinno być prowadzone systematycznie, planowo i wyjątkowo rzetelnie. Zdecydowanie należy unikać analiz:

 • powierzchownych - zredukowanych tylko do kilku najpoważniejszych rywali rynkowych
 • płytkich - skoncentrowanych tylko na kilku czynnikach (np. cenach, warunkach świadczenia usług, parametrach produktów)
 • wybiórczych czasowo - wykonywanych incydentalnie, przy okazji sytuacji kryzysowych, spadku koniunktury
 • statycznych - ujmujących krótki okres, nie pozwalających dostrzec trendów, cyklów, powtórzeń, tendencji, preferencji wynikających z analizy dużych ilości danych
 • nieuporządkowanych za pomocą wskaźników, niepozwalających na porównania
 • tendencyjnych - zredukowanych tylko do “plusów” lub “minusów” propozycji konkurencyjnych, analiz tylko jakościowych lub tylko ilościowych
 • zawężonych - sprzyjających osiąganiu celów tylko krótkoterminowych lub tylko długofalowych
 • ścisłych - a więc takich, w których nie bierze się pod uwagę konkurencji pośredniej. Produktów, usług odpowiadających na tę samą i zaspokajających tę samą potrzebę, ale nie przynależących do tej samej kategorii (np. potrzebę bezpieczeństwa zaspokajają jednocześnie drzwi i domofon).

Sposobem na zniwelowanie ryzyka stworzenia Analizy Konkurencji niepełnej, niekompletnej, nierzetelnej jest stosowanie stałej metodyki.

Badanie Konkurencji - metody

Analiza rynku i konkurencji powinna przede wszystkim uwzględniać:

 • pełną (tj. stale aktualizowaną i uwzględniającą każdy podmiot) listę konkurentów rynkowych
 • zestaw precyzyjnie zdefiniowanych, określonych wskaźników, kryteriów, zakresów, cech
 • sposób porównywania, oceniania, hierarchizowania - w szczególności sposób wskazywania, definiowania konkurentów bezpośrednich
 • periodyczność wykonywania kolejnych analiz oraz sposób agregowania kolejnych danych
 • płaszczyzny, metody, rodzaje sposobów konkurowania (w szczególności w wymiarach: czasowym, przestrzennym, cenowym, funkcjonalnym, obsługowym)
 • metody pozyskiwania danych oraz możliwe błędy, nieścisłości
 • sposoby formułowania rekomendacji.

Jeśli chcemy przeprowadzać analizę konkurencji, to powinniśmy to robić uwzględniając powyższe kwestie. Inaczej zebrane informacje będą niepełne, niekonkluzywne i mogą prowadzić do błędnych wniosków i ryzykownych, szkodliwych działań.

Analiza Konkurencji w Marketingu - przykłady zastosowania

Profesjonalnie wykonana Analiza Konkurencji będzie uwzględniała różne poziomy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Do najpopularniejszych należą analizy:

 • trendów, cyklów, mód - ocena rynku i konkurencji - pokazujące zmiany w określonym czasie, wzrosty i spadki zainteresowania, uwarunkowania decydujące o zmienności i dynamice rynków
 • opis konkurencji - porównawcze produktów, usług - cech funkcjonalnych, użytkowych, jakościowych
 • wartości - Value Proposition, Unique Selling Proposition
 • User Journey, User Story
 • analiza konkurencji SWOT - (Strengths, Weaknesses, Opportunities,Threats) - wskazujące zagrożenia, silne i słabe strony produktu, usługi, marki oraz szanse i okazje, jakie przedsiębiorstwo może napotkać w czasie dalszej działalności i konkurowania z innymi firmami.

Równie popularną metodą jest Analiza Konkurencji (badanie konkurencji) za pomocą analizy czterech wymiarów, zaproponowaną przez guru marketingu Philipa Kotlera. W ramach tego podejścia analizuje się konkurowanie na poziomie:

 • marki (analiza konkurencji marki)- porównania produktów, usług analogicznych na najważniejszych wymiarach ceny, funkcji, użyteczności
 • gałęzi - porównanie wszystkich producentów, usługodawców - pozwala uzyskać szerszą perspektywę rynkową
 • formy - pozwala spojrzeć na konkurowanie, jako na działalność spełniania potrzeb w analogiczny i/lub różny sposób
 • ogólnym - opisującym sytuację gospodarczą, branżową, wpływającą na wszystkie firmy, tym samym ich wzajemną konkurencyjność.

Korzyści płynące z przeprowadzania Analizy Konkurencji

Przede wszystkim pozwala odpowiedzieć na kluczowe pytanie - na czym polega konkurencja na rynku, w czym się wyraża, za pomocą jakich narzędzi i metod. Do głównych zalet Analizy Konkurencji (analiza konkurencji na rynku) należy:

 • pozyskanie nowych klientów - dotychczas niezainteresowanych lub przejęcie klientów konkurencji
 • zwiększenie zysków (sens pozytywny), uniknięcie straty (sens negatywny)
 • wypracowanie spójnych strategii działania - rozwoju, przetrwania
 • odkrycie nisz rynkowych
 • orientacja w rynkowych uwarunkowaniach, specyfice
 • ewaluacja ryzyka, możliwych korzyści
 • edukacja na błędach konkurencji
 • poznanie mocnych, słabych stron konkurencji
 • wypracowanie kryteriów ocen, porównań
 • poznanie potrzeb klientów w szerszym spektrum
 • możliwość budowania wizerunku, komunikacji, unikalności na bazie konkretnych informacji
 • uniknięcie ryzyka powielenia rozwiązań i pomówienia o nieuczciwą konkurencję.

Analiza Konkurencji UX (User Experience) - Benchmarking UX

Konkurencyjność firmy wyraża się także w atrakcyjności jej strony internetowej, aplikacji webowej dla użytkowników. Analiza konkurencji przedsiębiorstwa, analiza rynku odbiorców i konkurencji, charakterystyka konkurencji to także analiza strony firmowej, firmowych narzędzi (np. SaaS - Software as a Service). Pozwala ocenić w jakim stopniu:

 • analogiczne, udoskonalone rozwiązania mają szansę odnieść rynkowy sukces
 • zastosowana technologia ich wykonania buduje przewagę lub daje szansę na zdobycie przewagi
 • strona, aplikacja jest zgodna z najnowszymi standardami UX, SEO, z trendami UI
 • rozwiązania nietypowe są przyjmowane przez użytkowników, jakie reakcje, nastawienia, emocje, wrażenia powodują
 • konkurencja personalizuje swoją ofertę, czyni ją dostępną dla różnych segmentów klienckich
 • oferta konkurencji stanowi wzorzec pozytywny i negatywny - w sensie projektowym, technologicznym, funkcjonalnym, użytecznościowym, UX-owym
 • produkty cyfrowe, technologie, standardy, social media wspomagają sprzedaż, automatyzują procesy, ułatwiają zakupy, ułatwiają zamawianie usług - rozwiązują konkretne problemy biznesowe oraz problemy klientów indywidualnych i grupowych
 • dany produkt, usługa może być oferowany cyfrowo lub wspomagany za pomocą cyfrowych rozwiązań.