Polityka Prywatności

Story Design Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (https://thestory.is/)

§ 1

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie i w granicach prawa, w tym w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych w związku z korzystaniem przez Panią/Pana z grupy stron internetowych o wspólnym adresie domenowym https://thestory.is/ – dalej: „Strona internetowa”.

§ 2
ADMINISTRATOR DANYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Story Design Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 59 lok. 28A, 00-681 Warszawa, REGON: 146732514, NIP: 7010384365, KRS: 0000465952 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).
- Dane kontaktowe: email: biuro@thestory.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
- Dane kontaktowe: email: gdpr@thestory.pl

§ 3
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1. ZAPISY NA WARSZTATY

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z zapisaniem się przez Panią/Pana na warsztaty organizowane lub współorganizowane przez Administratora, Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, zajmowanego stanowiska, nazwy firmy, kraju zamieszkania/siedziby, nr NIP, numeru rachunku bankowego przetwarzane są w następujących celach:

a) w celu świadczenia usługi polegającej na organizowaniu lub współorganizowaniu warsztatów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ze względu na niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia na Pani/Pana żądanie określonych działań przed wykonaniem umowy;
b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – w tym w szczególności obowiązków o charakterze podatkowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Pani/Pana uczestnictwem w warsztatach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2. KONTAKT ELEKTRONICZNY (MAILOWY) LUB TELEFONICZNY ZE SPóŁKĄ

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku ze skierowaniem do Administratora zapytania przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych na Stronie internetowej (adres email, numer telefonu), Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie osobom zainteresowanym możliwości kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną oraz elektroniczną. W przypadku, gdy Pani/Pana zapytanie dotyczy oferty Administratora, Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu przygotowania dla Pani/Pana oferty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ze względu na niezbędność przetwarzania do podjęcia na Pani/Pana żądanie określonych działań przed wykonaniem umowy.

3. NEWSLETTER

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z zapisaniem się na newsletter, Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu email przetwarzane są w celu wysyłania do Pani/Panu newslettera – czyli informacji o aktualnościach na Stronie internetowej. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (checkbox) pod formularzem zapisu na newsletter – tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. MARKETING

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie innych informacji marketingowych od Administratora, Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu email i/lub numeru telefonu przetwarzane są w celu przekazywania Pani/Panu informacji marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w formie pisemnej lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (checkbox) pod formularzem umożliwiającym zamieszczenie komentarza lub zapisanie się na newsletter albo na warsztaty – tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. KOMENTARZE

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z zamieszczeniem przez Panią/Pana komentarza na Stronie internetowej Administratora, Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, adresu email oraz – fakultatywnie – nazwy Pani/Pana witryny internetowej przetwarzane będą w celu opublikowania komentarza oraz w celu zweryfikowania, czy komentarz ma charakter indywidualny, czy też charakter automatyczny i masowy (spam). Pani/Pana adres email nie będzie widoczny na Stronie internetowej. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiednego okienka (checkbox) pod formularzem umożliwiającym zamieszczenie komentarza – tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. PLIKI COOKIES

Niezależnie od powyższego, Pani/Pana dane przetwarzane są przy wykorzystaniu tzw. plików cookies – zgodnie z przyjętą przez Administratora Polityką cookies. Administrator wykorzystuje pliki cookies do utrzymania informacji o sesji użytkownika, a także do prowadzenia analiz statystycznych przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych Google Analytics oraz Yandex Metrica. Administrator nie korzysta z plików cookies do profilowania reklam. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym celem realizowanym przez Administratora jest dążenie do ułatwienia użytkownikom korzystania ze Strony internetowej oraz zbieranie ogólnych informacji statystycznych o poziomie zainteresowania treściami zamieszczonymi na Stronie internetowej.

§ 4
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zawartych w trybie art. 28 RODO. Administrator danych może w szczególności powierzać dane do przetwarzania podmiotom świadczącym usługi hostingowe, usługi poczty elektronicznej, usługi informatyczne, usługi księgowe.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w trybie art. 29 RODO, w tym w szczególności przez członków organów Spółki oraz przez osoby zatrudniane przez Spółkę. 

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – poza Europejski Obszar Gospodarczy:

a) do Stanów Zjednoczonych – ze względu na korzystanie z usług podmiotów przetwarzających: Amazon Web Services Inc. z siedzibą w USA oraz Google LLC z siedzibą w USA. Podmioty te przystąpiły do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA. Program Tarcza Prywatności UE-USA został przyjęty Decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku, ustalającą, iż Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii do podmiotów w Stanach Zjednoczonych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA.  Więcej informacji na temat programu Tarcza Prywatności można znaleźć na stronie www.privacyshield.gov. Wobec powyższego, przekazywanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z art. 45 RODO, a jego podstawę stanowi decyzja Komisji stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (art. 45 ust. 1 RODO);
b) do Rosji – ze względu na korzystanie z usług podmiotu przetwarzającego: Yandex Oy z siedzibą w Finlandii, który może podpowierzać przetwarzanie danych osobowych spółce Yandex LLC z siedzibą w Rosji. Podstawą przekazywania danych osobowych przez Yandex Oy do Yandex LLC są standardowe klauzule umowne w rozumieniu art. 46 ust. 2 RODO.

§ 5
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. ZAPISY NA WARSZTATY

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z zapisaniem się przez Panią/Pana na warsztaty organizowane lub współorganizowane przez Administratora, Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym w szczególności obowiązku przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Pani/Pana uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez Administratora.

2. KONTAKT ELEKTRONICZNY (MAILOWY) LUB TELEFONICZNY ZE SPóŁKĄ

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku ze skierowaniem do Administratora zapytania przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych na Stronie internetowej (adres email, numer telefonu), Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w przypadku korespondencji elektronicznej do czasu zakończenia korespondencji w przedmiocie Pani/Pana zapytania, a w przypadku rozmów telefonicznych – do zakończenia rozmowy, chyba że nie uda się udzielić odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie w czasie pierwszej rozmowy telefonicznej, a wyrazi Pani/Pan zgodę na skontaktowanie się z Panią/Panem w późniejszym terminie. W przypadku, gdy zapytanie dotyczy oferty Administratora, a skutkiem zapytania będzie zawarcie przez Panią/Pana umowy z Administratorem, Pani/Pana dane osobowe będą nadal przechowywane w celu wykonania tej umowy.

3. NEWSLETTER

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z zapisaniem się na newsletter, Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie newslettera lub do czasu zaprzestania przez Administratora wysyłania newslettera. Może Pani/Pan w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera za pomocą łącza zawartego we wszystkich przesyłanych newsletterach.

4. MARKETING

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie innych informacji marketingowych od Administratora, Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, ale nie dłużej niż przez okres pięciu lat od dnia otrzymania zgody, chyba że przed upływem tego terminu ponownie potwierdzi Pani/Pan wyrażoną zgodę.

5. KOMENTARZE

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z opublikowaniem przez Panią/Pana komentarza na Stronie internetowej Administratora, Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu usunięcia Pani/Pana komentarza – na Pani/Pana żądanie lub w związku z usunięciem wpisu ze Strony internetowej Administratora.

6. PLIKI COOKIES

Pani/Pana dane zbierane przy wykorzystaniu plików cookies przetwarzane będą:

a) w przypadku plików „sesyjnych” (tymczasowych) – do czasu opuszczenia Strony internetowej;
b) w przypadku plików „stałych” – do wygaśnięcia plików cookies.

W każdym czasie może Pani/Pan samodzielnie usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia oraz zmienić ustawienia Pani/Pana przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający obsługę plików cookies.

§ 6
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Posiada Pani/Pan prawo:

a) dostępu do swoich danych, w tym w szczególności do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, posiada Pani/Pan prawo do uzyskania dostępu do tych danych oraz do informacji wskazanych w art. 15 RODO;
b) żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe, w tym także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 16 RODO;
c) żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 RODO, w tym w szczególności, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, w tym w szczególności, jeżeli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Pani/Pana danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu w rozumieniu art. 21 RODO - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
f) przenoszenia danych w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO.

2. W celu skorzystania z uprawnień wymienionych w ust. 1 należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora.

§ 7
PRAWO SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

1. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie Pani/Pana danych następuje z naruszeniem przepisów prawa.

2. Organem właściwym do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO).

§ 8
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. ZAPISY NA WARSZTATY

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym przez Administratora jest niezbędne do zapisania się na warsztaty organizowane lub współorganizowane przez Administratora. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zapisania się na warsztaty.

2. KONTAKT ELEKTRONICZNY (MAILOWY) LUB TELEFONICZNY ZE SPóŁKĄ

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu ma w przypadku kontaktu telefonicznego lub elektronicznego charakter zautomatyzowany. Podanie jakichkolwiek dodatkowych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym może okazać się niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie. W takim przypadku przedstawiciel Administratora poinformuje Panią/Pana o niezbędnym zakresie danych osobowych, umożliwiając Pani/Panu podjęcie decyzji o udostępnieniu tych danych lub o odmowie ich udostępnienia.

3. NEWSLETTER

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci adresu email jest niezbędne do wysyłania do Pani/Pana newslettera. Odmowa podania tych danych uniemożliwi wysyłanie Pani/Panu newslettera, ale pozbawiona jest jakichkolwiek innych negatywnych konsekwencji.

4. MARKETING

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych numeru telefonu i/lub adresu email jest niezbędne do wysyłania do Pani/Pana informacji marketingowych. Odmowa podania tych danych uniemożliwi wysyłanie Pani/Panu informacji marketingowych, ale pozbawiona jest jakichkolwiek innych negatywnych konsekwencji.

5. KOMENTARZE

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci imienia oraz adresu email jest niezbędne do zamieszczenia komentarza. Odmowa podania tych danych uniemożliwi Pani/Panu zamieszczenie komentarza na Stronie internetowej Administratora. Podanie jakichkolwiek innych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i nie jest niezbędne do zamieszczenia komentarza.

6. PLIKI COOKIES

Dane zbierane przy wykorzystaniu plików cookies pobierane są automatycznie. Może Pani/Pan w każdym czasie zmienić ustawienia Pani/Pana przeglądarki internetowej, uniemożliwiając wykorzystywanie plików cookies. Administrator zaznacza jednak, iż może się to wiązać z trudnościami w obsłudze przez Panią/Pana Strony internetowej Administratora.

§ 9
INFORMACJA O DECYZJACH OPARTYCH NA ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU

Nie podlega Pani/Pan decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§ 10
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Administrator udziela odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przyjmuje wszelkie uwagi i zastrzeżenia w tym zakresie. Z Administratorem oraz z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.