Strona główna > Journal > 5 wartości Scrum
Journal

5 wartości Scrum

Oceń artykuł:

Scrum, zgodnie z danymi zaprezentowanymi w artykule pt. “Adopting Agile: The Latest Reports About The Popular Mindset”, jest jedną z najczęściej wybieranych metod zarządzania projektami.

Zespoły wybierają Scrum, kierując się przede wszystkim wygodą, możliwością podziału pracy na mniejsze zadania (Sprinty), wyrażone za pomocą historyjek użytkownika (User Stories).

Tak powszechny wybór Scruma stanie się jeszcze bardziej zrozumiały, jeśli przyjrzymy się bliżej z jednej strony korzyściom, jakie oferuje.

Z drugiej zaś wartościom, na jakich jest ufundowany, jakie promuje, jakie rozwija w pracownikach - programistach (front-end, backend), testerach, projektantach.

Scrum przede wszystkim pozwala strukturować złożone, wielowymiarowe projekty, nadawać im wyraźne cele - krótko- i długoterminowe.

Zapewnia stały postęp pracy i jednocześnie pozwala skuteczniej ją kontrolować oraz o wiele wygodniej nią zarządzać.

Ponadto, Scrum jest frameworkiem cechującym się wysoką adaptacyjnością - jest możliwy do wykorzystania w różnych projektach, organizacjach oraz zróżnicowanych kulturach pracy, organizacji projektów.

Mówi się o Scrumie, że wzmacnia w pracownikach poczucie odpowiedzialności, pozwala im stale się rozwijać, uczyć, doskonalić oraz korygować swoje działania.

Jest to istotna wartość, ale oczywiście nie jedyna, jaka stoi za Scrumem.

Scrum został zbudowany na pięciu wartościach, które pozwalają działać, rozwijać się jednostkom oraz całym organizacjom.

Jakie wartości legły u podstaw Scruma? W jaki sposób Scrum jest w stanie pomóc zespołom developerskim, projektowym osiągać pełnię potencjału, rozwijać swoje możliwości?

W jaki sposób jeden z najpopularniejszych frameworków Agile wpływa na wydajność pracy, czy faktycznie sprzyja innowacji, wspiera umiejętności?

Dlaczego scrumowe wartości są tak istotne i przede wszystkim, dlaczego z długiej listy wartości, jakie może wykorzystywać w domenie zawodowej, w domenie zarządzania akurat te są tak ważne?

Tym razem opowiemy o Scrumie od strony wartości, bowiem wartości dodają do działań, celów, norm, wydarzeń koniecznego sensu oraz wagi.

Jak zawsze, bardzo serdecznie zapraszamy do przeczytania naszego artykułu.

Audytujemy. Badamy. Projektujemy.

Dlaczego warto korzystać z frameworku Scrum?

Nim wyjaśnimy, w jaki sposób członkowie zespołu mogą skorzystać skupiając się na nich, opowiemy nieco o metodyce Scrum, z którą w szerszym, bardziej pogłębionym sensie można zapoznać się w Scrum Guide.

Scrum jest frameworkiem, a więc strukturą, ramami, które pozwalają organizować pracę, zarządzać projektami oraz rozwiązywać problemy w sposób równie produktywny, co kreatywny.

Czy wiesz, że...

Scrum pozwala uzyskiwać oczekiwaną jakość produktu cyfrowego, oferować wartość, która jest pożądana przez różnorodnych interesariuszy. Od użytkowników końcowych po właścicieli biznesów.

Anonsując clue tego artykułu powiedzmy jasno, że wartości w Scrumie służą przede wszystkim jako swoisty drogowskaz, który pozwala poprawić, ulepszyć, zharmonizować współpracę specjalistów w ramach Scrum Teamu oraz zwiększyć prawdopodobieństwo powodzenia projektu.

Oczywiście, Scrum ma o wiele więcej zalet i oferuje znacznie więcej korzyści. Przede wszystkim popularny framework Agile zmienia całkowicie proces pracy, przekonania o pracy, organizowania pracy.

Czy wiesz, że...

W przeciwieństwie do podejścia kaskadowego (Waterfall Methodology), które kładzie nacisk na liniowy postęp od początku do końca projektu, metodyki zwinne oferują o wiele większą elastyczność, adaptacyjność do szybko zmieniających się oczekiwań, wymagań, kontekstów.

Są o wiele bardziej adekwatne, korzystne, gdy chcemy stworzyć produkt cyfrowy. O wiele trafniej adresują potrzeby, które są charakterystyczne dla procesu tworzenia produktów takich jak aplikacje mobilne, czy aplikacje webowe.

Metodyka zwinna w miejsce sztywności oferuje elastyczność. Jest także o wiele bardziej skupiona na zespołowym, kolektywnym podejściu do rozwoju produktu cyfrowego.

Pozwala uzyskać o wiele większą produktywność. W miejsce zadań i harmonogramów wprowadza Sprinty, których specyfikę opisywaliśmy w osobnym artykule pt. “Czym jest Sprint?”.

Kontrola nad przebiegiem pracy, rozwojem produktu, przebiegiem projektu jest także o wiele skuteczniejsza, dzięki wykorzystaniu idei sprzężeń zwrotnych, regularnie pozyskiwanych feedbacków.

Reakcje, dzięki częstszym przeglądom są szybsze i chronią przed błędami oraz ich konsekwencjami długofalowymi.

Czy wiesz, że...

Scrum pozwala także “na bieżąco” konfrontować wyniki prac z oczekiwaniami interesariuszy oraz dokonywać niezbędnych poprawek, tym samym dostarczać produkt, który spodoba się klientowi.

Sfokusowany na samodoskonalenie się pojedynczych specjalistów oraz zespołów jako takich, Scrum także promuje dzielenie się wiedzą.

Sprinty służą wdrożeniu konkretnej User Story - historyjki użytkownika - jednocześnie są okazją do nauki, dzielenia się wiedzą, informacjami, doświadczeniami.

Na marginesie tylko dodamy, że o User Story więcej mogą Państwo przeczytać w dwóch naszym artykułach pt. “Kryteria akceptacji User Story” oraz “User Story”.

Metodyki zwinne, w tym Scrum, są oparte na współpracy, samoorganizacji, samodoskonaleniu, postępie, procesualnym rozumieniu pracy, kompetencji.

Czy wiesz, że...

Scrum słynie także z redukcji prawdopodobieństwa popełnienia błędu. Choć oczywiście nie redukuje takiej możliwości do zera. Nie można mieć w tej kwestii żadnych złudzeń, nie jest to żadne idealne panaceum.

Pozwala także podejmować bardziej trafne i mniej ryzykowne decyzje, które mają mniejszy ciężar konsekwencji.

Skumulowany efekt tych wszystkich cech przekłada się na lepsze wykorzystanie budżetu, większą ekonomiczność, wydajność pracy.

Wartości Scrum, o których szerzej zaraz będziemy pisali, służą jako swoisty drogowskaz. Wyznaczają one kierunek pojedynczym osobom oraz całemu zespołowi.

Scrum wreszcie jest doceniany za skuteczność. To właśnie ona przesądziła o jego popularności. Jednak Scrum nie miałby szans powodzenia, gdyby nie został osadzony na solidnych podstawach - wartościach.

Framework nie tylko dostarcza odpowiedzi na pytanie - Jak coś zrobić? - ale także oferuje odpowiedź na pytanie - Dlaczego trzeba coś zrobić?

Dostarcza przekonujących uzasadnień, których każdy pracownik po prostu potrzebuje i oczekuje. Technokratyczne procedury bez osadzenia w wartościach są postrzegane jednocześnie jako skuteczne i obce.

Scrum przeciwdziała takiemu efektowi, za pomocą klarownych i racjonalnych wartości.

Obliguje także członków zespołu scrumowego do ich przestrzegania, bowiem tylko takie podejście jest w stanie zagwarantować sukces projektu.

OK, czas zatem omówić wartości Scrum, bez których framework nie byłby aż tak skuteczny.

5 wartości Scrum

Autorzy “The 2020 Scrum Guide” bardzo mocno akcentują, że wartości Scrum nadają priorytety, kierunek zespołowi scrumowemu, w szczególności w kwestii zakresu pracy oraz działań i zachowań.

Bardzo mocno także podkreślają, że wszelkiego rodzaju decyzje, jakie są podejmowane w poszczególnych Sprintach, wszelkie działania, jakie są wykonywane w czasie trwania projektu powinny wzmacniać 5 wartości Scrum.

Nie mogą stać z nimi w sprzeczności, nie mogą ich umniejszać, ani tym bardziej podważać ich słuszności i pożyteczności.

Warto także podkreślić, że wartości Scrum nie są tylko abstrakcyjnymi ideałami, których członkowie zespołu scrumowego są świadomi, o których wiedzą, ale aktywnie w codziennej pracy je urzeczywistniają.

Jak piszą autorzy cytowanego powyżej przewodnika Scrum - Scrum Guide - zespół scrumowy zobowiązuje się do osiągania swoich celów i wzajemnego wspierania się.

OK, jakie zatem wartości mamy na myśli, pisząc o wartościach Scrum?

Pięć podstawowych wartości Scrum to:

 • zaangażowanie
 • skupienie
 • otwartość
 • szacunek
 • odwaga
Czy wiesz, że...

Scrum Guide wyznacza bardzo konkretne role i cele wartościom Scrum. Przede wszystkim skuteczne wykorzystanie Scruma zależy od tego, czy pracownicy są skłonni przestrzegać wyżej wymienionych pięciu wartości.

Innymi słowy, nie ma sensu używać Scruma, jeśli nie jest się gotowym do przestrzegania, urzeczywistniania, promowania oraz doceniania roli zaangażowania, skupienia, otwartości, szacunku oraz odwagi.

Na koniec, nim przejdziemy do omówienia poszczególnych wartości, dodajmy tylko, że framework Scrum powstał z myślą o usprawnieniu procesu zarządzania projektami o dużym poziomie złożoności.

Ideą naczelną było dostarczenie narzędzia zespołom, które pozwoli im na szybkie, efektywne, tanie, bezpieczne, wygodne, łatwe dostosowywanie się do dynamicznych zmian zachodzących w wymaganiach.

Pisząc o wymaganiach mamy na myśli cele oraz konkretne oczekiwania, jakie są formułowane względem danego projektu.

Wartości Scrum - o ile są podzielane, akceptowane, doceniane przez zespół scrumowy - przesądzają o sukcesie danego projektu produktu cyfrowego.

Wartości Scrum - Zaangażowanie

Zgodnie z popularną definicją pracownik zaangażowany w swoją pracę to pracownik, który jest na niej w pełni skoncentrowany, który ma do niej więcej niż pozytywne, wręcz entuzjastyczne nastawienie.

Wartości Scrum - Zaangażowanie

To pracownik, który wychodzi poza zakres formułowanych wobec niego oczekiwań, który przekracza stawiane przed nim cele. Mówiąc nieco inaczej jeszcze, pracownik zaangażowany to pracownik oddany pracy oraz zaabsorbowany pracą.

Czy wiesz, że...

Zaangażowanie to coś więcej niż tylko sumienne wypełnianie obowiązków. Framework Scrum promuje odpowiednie nastawienie do pracy i mocno wspiera oddanie celom, jakie zespół scrumowy wypracował.

Sukces lub porażka projektu jest w dużej mierze zależy od tego jak bardzo poszczególni członkowie zespołu i zespół jako taki pozostaną zaangażowani.

Praca nad wspólnym celem wymaga ustawicznego samodoskonalenia się oraz optymalizacji wkładanych w pracę wysiłków.

Z odpowiednim nastawieniem - zaangażowaniem - możliwe jest osiąganie celu w sposób o wiele sprawniejszy.

W Scrumie kluczowym aspektem zaangażowania jest przede wszystkim refleksja i świadomość posiadania wspólnego - ponad jednostkowego - celu.

W praktyce oznacza to, że konieczne jest właściwe priorytetyzowanie zadań.

Jakość komunikacji w zespole, optymalne zaplanowanie prac zwiększa zaangażowanie, bowiem buduje dobrą atmosferę z jednej strony oraz nadaje sens, uzasadnienie oraz przewidywalność z drugiej strony.

Zaangażowanie oznacza dla każdego członka zespołu poczucie odpowiedzialności za cały projekt, nie tylko za wąsko zdefiniowany zakres własnych prac.

Wychodzi poza ambicję dotrzymania terminu i ukierunkowuje wysiłki na naukę, podnoszenie jakości, wydajności.

A to oznacza także zaangażowanie i dobrą wolę wykazywaną względem problemów - w szczególności oznacza gotowość do podejmowania wysiłków mających na celu ich rozwiązanie.

Zaangażowanie oznacza myślenie - mówiąc nieco metaforycznie - w kategoriach “jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.

Tylko wspólne działanie, poczucie wspólnego celu, wspólnych środków, wspólnej odpowiedzialności pozwala skuteczne “dowiezienie” projektu.

Zaangażowanie wszystkich członków zespołu zwiększa także wzajemne zaufanie oraz wspiera dobrą atmosferę w zespole.

Wreszcie, zaangażowanie w Scrumie oznacza także oddanie się celowi, wizji produktu. Zaangażowanie pozwala także wydobyć z zespołu oraz jego członków ich najlepsze cechy.

Jest więc także sposobem na rozwój, pozytywną zmianę, korzystne przewartościowanie. Niewątpliwie jest także źródłem satysfakcji sukcesu indywidualnego oraz grupowego.

Wartości Scrum - Skupienie

Istotą, sednem, clue Scrumu są Sprinty. Podział ogółu pracy na mniejsze zadania pozwala zespołom scrumowym skupić się na mniejszym zakresie i w pełni mu oddać.

Stworzenie spodziewanego Przyrostu (Increment) wymaga skupienia, a jak wiadomo ludzka uwaga jest ograniczona i zbyt duża ilość elementów nie służy intensywności skupienia, dokładności oraz efektywności.

Podział zadań na Sprinty śmiało można potraktować jako działanie mające na celu także zmniejszenie ilości potencjalnych dystraktorów - elementów, bodźców, kontekstów, sytuacji, zadań, które rozpraszają i zmniejszają skupienie.

Wartości Scrum - Skupienie

Skupienie oznacza nie tylko zwracanie szczególnej uwagi na celi i środki do niego wiodące, ale także na problemy innych członków zespołu.

Współdziałanie zmniejsza ryzyko rozproszenia uwagi, zmniejszenia skupienia.

Czy wiesz, że...

Efektywnego skupieniu sprzyja także odpowiednie planowanie Sprintów pod kątem czasu oraz zakresu pracy. Zarówno nierealistycznie szeroki i wąski zakres pracy powoduje demotywację, spadek zaangażowanie i zmniejsza skupienie.

Ilość zaplanowanej pracy - implementowanych User Stories - powinna być optymalna. Istotą metodyk zwinnych nie jest eksploatacyjne podejście do pracowników.

W Agile i we frameworku Scrum chodzi o to, by planować pracę, którą da się wykonać, którą da się wykonać z entuzjazmem, poczuciem, że jest jej na tyle dużo, że nie ma czasu na rozpraszacze i na tyle mało, że nie powoduje ona przemęczenia, stresu.

Obciążenie pracą powinno wynikać z rzetelnie, uczciwie, obiektywnie określonych możliwości danego pracownika.

Scrum Masterzy powinni delegować tylko taką ilość zadań, które są możliwe do osiągnięcia bez ponoszenia negatywnych kosztów.

Przytłoczeni pracą programiści, projektanci UX/UI, badacze UX na pewno nie są zdolni do efektywnego skupienia.

Dlatego też ważną rolą Scrum Mastera jest uważne wsłuchiwanie się w potrzeby, bolączki każdego członka zespołu.

Wartości Scrum - Otwartość

Otwartość na gruncie frameworku Scrum oznacza przede wszystkim dbałość o jakość komunikacji.

Otwartość oznacza, że wszystkie strony zaangażowane w projekt rzetelnie, uczciwie i z dobrą wolą przekazują sobie informacje.

Przejrzystość sytuacji, relacji stanowi o jakości atmosfery panującej w zespole. Jest źródłem koniecznego zaufania.

Myśląc o wartościach Scrum, o otwartości trzeba także myśleć o otwartości na zmiany.

W szczególności o otwartości na zmiany zakresu i charakteru oczekiwań, zmiany rynkowe, zmiany celów biznesowych, zmiany technologiczne.

Czy wiesz, że...

Scrum promuje elastyczność, a ta nie jest możliwa bez otwartości, dlatego właśnie członkowie zespołu Scrum muszą być wystarczająco otwarci, aby przyjąć zmiany, które się pojawiają na różnych etapach projektu.

Otwartość - a szeroko się ją definiuje na gruncie metodyk zwinnych - oznaczać musi również otwartość na nowe pomysły, perspektywy, idee.

Członkowie zespołów nie mogą się okopywać we własnych domenach, powinni być otwarci na poszerzanie wiedzy, kompetencji.

Wartości Scrum stanowią o efektywności pracy, a to oznacza, że otwarcie trzeba także rozmawiać o popełnionych błędach, pomyłkach, konfliktach, nieporozumieniach, problemach, blokerach. Daily Stand-ups są do tego idealną okazją.

Wartości Scrum - Otwartość

Otwartości na pewno sprzyja uczciwość, bezstronność, sprawiedliwość, przejrzystość, dlatego Scrum Masterzy muszą z dużym wyczuciem reagować na problemy członków zespołu.

Wartości Scrum - Szacunek

Wzajemny szacunek, w szczególności szacunek okazywany przeciwnym opiniom, ocenom, diagnozom, pomysłom, celom, rozwiązaniom jest niezbędny do sprawnego, bezkonfliktowego, efektywnego działania zespołu.

Warto pamiętać, że o ile szacunek jest niezbędny do funkcjonowania zespołu, o tyle jest on jednocześnie korzystny także w tym sensie, że zwiększa poczucie przynależności, wspiera poczucie myślenia grupowego, pozwala wytworzyć się tożsamości grupowej.

Wartości Scrum - Szacunek

Innymi słowy, tylko poczucie, że jest się szanowanych przez innych pozwala poczuć się w pełni członkiem grupy - zespołu scrumowego.

A to przekłada się na pozostałe wartości, a więc skłonność do otwartego reagowania na innych, zaangażowanie oraz skupienie.

Dość dobrze już widać - dodajmy na marginesie - systemowy charakter wartości Scrum. Tworzą one strukturę, wzajemnie się warunkują - zarówno w sensie pozytywnym, jak również negatywnym.

Wzajemny szacunek jest warunkiem silnych więzi, pozytywnych relacji, spójności zespołu, które to cechy procentują i zamieniają się w efektywność zespołu.

Szacunek powinien być wartością uniwersalną, nie utylitarnie stosowaną tylko w ramach relacji międzyzespołowych.

Oznacza to, że musi być okazywany wszystkim interesariuszom. Wszelkie obawy, problemy, wątpliwości, potrzeby - bez względu na źródło, z jakiego pochodzą - powinny być wysłuchiwane z takim samym poziomem zaangażowania, uważności, otwartości oraz - last but not least - szacunku.

Równe traktowanie wszystkich interesariuszy jest warunkiem szacunku.

Szacunek, jako wartość w Scrum, oznacza szanowanie:

 • ocen i opinii
 • decyzji
 • funkcji, ról i związanych z nimi prerogatyw - obowiązków, uprawnień i możliwości
 • wzajemne docenianie mocnych stron - kompetencji twardych oraz miękkich
 • decyzji
 • odmienności (np. kulturowej, co ma szczególne znaczenie w zespołach międzynarodowych)
 • uznanie równości, istotności, wartościowości wszystkich członków zespołu oraz interesariuszy.

Wartości Scrum - Odwaga

Zwieńczeniem wartości Scrum jest odwaga całego zespołu, która jest niezbędna do realizacji opisanych powyżej wartości w trakcie pracy zespołowej. Jest przydatna dla całej organizacji w trakcie prac.

Członkowie zespołu scrumowego muszą mieć odwagę postępować właściwie i pracować nad trudnymi problemami.

W przeciwnym przypadku, nie będą mogli skutecznie stawić czoła problemom różnej wagi i rangi.

Czy wiesz, że...

Zespół, w którym dominuje strach, lęk, obawy, niepewność nigdy nie będzie zespołem, który będzie w stanie skutecznie rozwiązywać problemy, wykonać zadanie. Nawet jeśli ma bardzo szerokie kompetencje, doświadczenia, stosuje nowoczesne metody, ma świetnych programistów.

Nie stanie się zespołem odpowiednio kreatywnym, innowacyjnym oraz przede wszystkim produktywnym.

Wyzwania, jakich przecież nie brakuje w czasie prowadzenia projektów tworzenia produktów cyfrowych, wymaga odwagi, nawet swego rodzaju śmiałości.

Wartości Scrum - Odwaga

Odwaga oznacza nie tylko podjęcia wyzwania, gdy pojawia się problem, ale także umiejętność rozsądnego ryzykowania, działania w warunkach sporej niepewności, zmienności warunków oraz oczekiwań.

Odwaga przekłada się także na adaptatywność zespołu, na to, czy jest on w stanie elastycznie, adekwatnie, ale i odpowiednio szybko zareagować na zmieniające się okoliczności.

Wartości Scrum jako struktura zależności pozwalają się zespołom skuteczniej samoorganizować, doskonalić, reagować, stać się bardziej produktywnymi. Osiągniecie tych ideałów jest niemożliwe bez odwagi.

Zespoły Scrumowe muszą znaleźć w sobie odwagę, by być uczciwym, otwartym i przejrzystym zarówno w stosunku do siebie, jak i interesariuszy.

Przyznanie się do błędów, niedoskonałości, prośba o pomoc wymagają odwagi, ale jest niezbędna, jeśli zespół ma się samodoskonalić, wyciągając wnioski z własnych błędów i ograniczeń.

Odwagi wymaga także odejście od bezpiecznej rutyny, zrezygnowanie z wygodnych przyzwyczajeń.

Odwagą musi się także wykazać Scrum Master, który powinien zespół chronić przed zmianami, w szczególności, jeśli te są planowane w czasie trwającego Sprintu.

Czy wartości Scrum (Scrum Values) i zasady Scrum (Scrum Principles) są tożsame?

Wartości i zasady w języku potocznym są częstokroć traktowane jako synonimy. W rzeczywistości są to odmienne kwestie.

Wartość to wszystko to, co jest pożądane, co dana grupa uznaje za istotne, korzystne, godne, cenne, pożyteczne, a więc wiążące się z szeroko rozumianym zyskiem.

Zasada zgodnie z definicją słownikową to pewna norma postępowania, podstawa funkcjonowania lub konstrukcji czegoś, prawo rządzące jakimiś procesami, zjawiskami; też: formuła wyjaśniająca to prawo.

Zasada może być, ale nie musi być wartością. To, jaki grupa ma stosunek do zasady w żaden sposób nie zmienia jej ważności, czy sprawczości.

Wartości Scrum są pewnym rodzajem drogowskazu dla zespołów scrumowych. Zasady Scrum są sposobem ich urzeczywistniania.

“Mówią, co robić”, by daną wartość skutecznie urzeczywistnić w działania, by z abstrakcyjnego słowa przekuć ją w praktyczne, pożyteczne działanie.

Najczęściej na liście zasad Scrum znajdziemy siedem pozycji, mianowicie:

 • empiryczną kontrolę procesu - przegląd oraz dostosowanie przepływów pracy powinny być działaniami regularnymi
 • samoorganizację, która oznacza odpowiedzialność za swoje zadania
 • nieustanną współpracę, która jest niezbędna do urzeczywistniania wartości
 • priorytetyzację, która pozwala rangować oraz definiować stosunek i sposób postępowania, zespół powinien zaczynać pracę nad elementami o najwyższym priorytecie
 • iteracyjność, która oznacza pracę opartą na idei stałego przyrostu
 • ograniczanie czasu - czas, jako cenny zasób powinien być użytkowany w sposób racjonalny i dobrze zdefiniowany, dotyczy to głównie określenia czasu trwania Sprintów, Daily Stand-ups, retrospektywy Sprintu (Sprint Retrospective), Sprint Grooming.
 • inspekcje i adaptacje - zespół powinien przeprowadzać regularne i dość częste inspekcje, by zapewnić odpowiedni poziom skoncentrowania na zadaniu, przejrzystości.

5 Wartości Scrum. Podsumowanie artykułu

 1. Scrum jest strukturą, która pozwala organizować pracę, zarządzać projektami oraz rozwiązywać problemy w sposób równie produktywny, co kreatywny.
 2. Wartości w Scrumie służą przede wszystkim jako swoisty drogowskaz.
 3. Wartości Scrum pozwalają także poprawić i zharmonizować współpracę specjalistów w ramach Scrum Teamu.
 4. Dzięki wartościom Scrum zwiększa się prawdopodobieństwo powodzenia projektu.
 5. Decyzje i działania, jakie są wykonywane w czasie trwania projektu powinny wzmacniać pięć wartości Scrum.
 6. Skuteczne wykorzystanie Scruma zależy od tego, czy pracownicy są skłonni przestrzegać wartości Scrum.
 7. Organizacja, która nie jest gotowa promować i doceniać roli zaangażowania, skupienia, otwartości, szacunku oraz odwagi niewiele skorzysta na używaniu Scruma.
 8. Zespół scrumowy zobowiązuje się do osiągania swoich celów i wzajemnego wspierania się.
 9. Zespół scrumowy powinien przede wszystkim skupić się na pracy Sprintu, aby osiągnąć jak najlepszy postęp w realizacji tych celów.
 10. Zespół scrumowy powinien być otwarty na pracę i wyzwania.
 11. Członkowie zespołu scrumowego powinni szanować się nawzajem oraz wszystkich interesariuszy.
 12. Członkowie zespołu scrumowego powinni być odważni, by móc skutecznie pracować nad trudnymi problemami.
 13. Członkowie zespołu scrumowego uczą się, odkrywają i urzeczywistniają wartości Scrum w czasie pracy z wydarzeniami i artefaktami Scrumowymi.
Oceń artykuł:
Journal / Redaktor
Autor: Radek
UX Writer i badacz z wykształcenia + doświadczenia. Zbiera wiedzę The Story i dzieli się nią na Journalu.

Jesteś zainteresowany współpracą z nami? Zajrzyj do Portfolio