Strona główna > Journal > Analityk Biznesowy IT - rola w procesie Software Developmentu
Journal

Analityk Biznesowy IT - rola w procesie Software Developmentu

Oceń artykuł:

Na czym polega praca Analityka IT w branży IT? Analityk Biznesowy IT (Business Analyst IT), Analityk IT pozyskuje i analizuje perspektywy, punkty widzenia, potrzeby, przekształca zebrane informacje w specyfikację wymagań.

Ponadto, pomaga interesariuszom w dostrzeganiu różnic między tym, co mówią, a tym, czego rzeczywiście oczekują.

Czym jeszcze zajmuje się Analityk?

Analityk Biznesowy IT kształci, pyta, słucha pracowników, organizuje i uczy się.

Ostatecznym celem jego pracy jest rozwijanie, wprowadzenie zmian, nadzorowanie oraz propozycja rozwiązań aplikowanych do konkretnego projektu.

Powyższa definicja Analityka Biznesowego IT jest bodaj jedną z najbardziej lapidarnych oraz obrazowych. Choć nie wyczerpujących oczywiście w 100% problematyki.

Tytułem uzupełnienia można dodać, że Analityk Biznesowy IT, Analityk IT to zawód, specjalizacja, rola w zespołach tworzących aplikacje webowe, mobilne, produkty cyfrowe, oprogramowanie.

Jest to zawód wykonywany przez osoby posiadające kompetencje techniczne (informatyczne) oraz biznesowe.

Jeśli jesteście ciekawi, jakie wymagania są stawiane Analitykom Biznesowym IT, jaki jest zakres ich odpowiedzialności, zadań, pracy, jakie kompetencje muszą posiadać koniecznie przeczytajcie poniższy artykuł.

Rola Analityka Biznesowego IT w procesie software development jest naprawdę kluczowa oraz niezwykle ciekawa i właśnie o niej dziś będziemy opowiadać.

Zatem zapraszamy do lektury!

Szukasz doświadczonej agencji UX?

Co to jest Analiza Biznesowa (Business Analysis)?

W prasie branżowej, w ogłoszeniach, ofertach pracy Analityk Biznesowy IT bardzo często jest także określany analitykiem aplikacji, analitykiem wymagań, inżynierem wymagań, menedżerem wymagań, analitykiem systemowym, analitykiem systemów biznesowych.

analityk biznesowy - oferty pracy

Bez względu jednak na przyjętą i preferowaną nomenklaturę, Analityk Biznesowy IT ponosi głównie odpowiedzialność za poprawne, wyczerpujące, rzetelne diagnozowanie, zbieranie:

 • wymagań funkcjonalnych (widocznych zachowań systemu w różnych sytuacjach)
 • pozafunkcjonalnych (określających nie tyle, co system robi, ale jak dobrze to robi).

Jego głównym zadaniem jest zidentyfikowanie potrzeb oraz określenie, jakie funkcjonalności należy uwzględnić w oprogramowaniu.

Poprawne, klarowne, zgodne z rzeczywistymi potrzebami określenie wymogów funkcjonalnych pozwala fortunnie je zaimplementować developerom (programistom).

W teorii, w kilkuzdaniowym skrócie, brzmi to bardzo prosto i niewinnie. Czy takim jest?

W praktyce jest o wiele bardziej wymagające, bowiem błędne zrozumienie, odczytanie potrzeb biznesowych oraz wymagań użytkowników przez Analityka Biznesowego IT może skutkować implementacją funkcjonalności, z której nikt nie będzie chciał korzystać.

Profesjonalna, zwieńczona sukcesem cyfrowa transformacja biznesu bez Analityka Biznesowego IT jest właściwie trudna do pomyślenia.

Analitycy Biznesowi IT są odpowiedzialni za dostosowanie produktów cyfrowych do potrzeb użytkowników oraz celów biznesowych interesariuszy.

Zadania, jakie stawiane są Analitykom Biznesowym nie należą do łatwych. Najczęściej od osób, które chciałyby wykonywać zawód Analityka Biznesowego IT oczekuje się różnorodnych, interdyscyplinarnych kompetencji.

Na stronie International Institute of Business Analysis, w artykule pt. „What is Business Analysis?”, Analiza Biznesowa jest definiowana jako działanie mające na celu określenie potrzeb i rekomendowanie rozwiązań, które przynoszą wartość interesariuszom.

Na gruncie projektów IT, w procesie software development, Analityk Biznesowy IT odpowiedzialny jest przede wszystkim za dokumentację wymagań funkcjonalnych, zawartych w specyfikacji wymagań oprogramowania (SRS - Software Requirements Specification).

Specyfikacja wymagań (zwana także specyfikacją funkcjonalności) powinna w sposób możliwie wyczerpujący opisywać zachowania tworzonego systemu (np. aplikacji mobilnej).

Specyfikacja jest niezwykle ważnym dokumentem i narzędziem.

Jest używana przez projektantów, programistów, testerów, kontrolerów jakości, osoby zajmujące się zarządzaniem projektem.

Bardzo istotną kwestią jest takie zaprezentowanie specyfikacji wymagań, które dzięki odpowiedniej formie, organizacji, formatowaniu sprzyja ich zrozumieniu, priorytetyzowaniu.

Specyfikacja funkcjonalności powinna jak najbardziej poglądowo, wyczerpująco, trafnie, precyzyjnie odzwierciedlać potrzeby biznesowe.

Celem każdego Analityka Biznesowego powinno być dążenie do uzyskania możliwie najbardziej komunikatywnej formy. Przejrzystość wymagań jest celem nadrzędnym.

Tworząc specyfikację wymagań, Analityk Biznesowy IT współpracuje także z developerami.

Celem tej współpracy jest oszacowanie możliwości implementacji w produkcie cyfrowym każdego z wymagań.

Chodzi nie tylko o możliwości czysto technologiczne, ale także związane z ramami czasowymi, budżetowymi, organizacyjnymi.

analityk biznesowy it - obowiązki, wymagania, zarobki

Skonfrontowanie potrzeb biznesowych z możliwościami oraz ograniczeniami technologicznymi pozwala także oszacować szanse, ryzyka, potencjalne konflikty oraz - co nie mniej ważne - dostrzec występujące zależności.

Pozwala oszacować złożoność projektu, produktu cyfrowego - określić czasochłonność, pracochłonność prac oraz zakres wymaganych, niezbędnych zasobów.

Daje także możliwość poszukiwania rozwiązań prostszych, ekwiwalentnych, mniej kosztownych, czy o wiele mniej ryzykownych.

Struktura procesu opracowywania wymagań powinna obejmować:

 • pozyskiwanie wymagań
 • analizowanie wymagań
 • specyfikowanie wymagań
 • walidowanie wymagań.

Specyfikacja wymagań powinna także precyzyjnie określać:

 • cel i zakres projektu
 • kryteria sukcesu
 • wymagania biznesowe
 • wymagania funkcjonalne
 • wymagania pozafunkcjonalne
 • przypadki użycia
 • reguły biznesowe
 • interfejs użytkownika
 • przebieg procesów
 • oraz wszelkie inne, specyficzne dla danego projektu zależności.

Podsumujmy, Software Requirements Specification określa funkcjonalności oraz możliwości, które musi realizować system oprogramowania, a także definiuje charakterystyki oraz ograniczenia, które system powinien uwzględniać.

SRS powinien:

 • opisywać zachowania systemu w różnych warunkach
 • określać pożądane charakterystyki systemu (np. wydajność, bezpieczeństwo i użyteczność)
 • stanowić podstawę do planowania, projektowania i kodowania projektu.

Jakie zadania, role pełni Analityk Biznesowy IT, Analityk IT?

Analityk Biznesowy IT, Analityk IT jest zawodem, w pełnym tego słowa znaczeniu, interdyscyplinarnym, w którym konieczne jest posiadanie zróżnicowanych kompetencji zawodowych.

Analitycy Biznesowi IT muszą posiadać umiejętności, kompetencje, doświadczenie z zakresu:

 • ekonomii, biznesu, zarządzania
 • technologii informatycznych
 • analizy danych
 • komunikacji interpersonalnej
 • prowadzenia oraz zarządzania projektami
 • benchmarkingu
 • analizy rynkowej.

Analityk Biznesowy IT pełni funkcję mediatora, interpretatora, pośrednika, który przekazuje wymagania biznesowe od interesariuszy do teamów developerskich.

zadania analityka biznesowego

Przy czym, nie jest on tylko odpowiedzialny za fortunne i kompletne przekazywanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia projektu, ale gromadzi i prowadzi pełną dokumentację produktu, która stanowi podstawę do jego ulepszania oraz rozwoju.

W zakresie jego codziennych działań i obowiązków mieści się:

 • analiza potrzeb i celów biznesowych
 • analiza procesów
 • analiza konkurencji
 • analiza rynku
 • zbieranie oczekiwań interesariuszy
 • dokumentowanie wymagań stawianych oprogramowaniu
 • zarządzanie komunikacją pomiędzy interesariuszami a zespołami projektowymi i programistycznymi, architektami systemu
 • diagnozowanie, analizowanie aktualnych procesów i technologii
 • tworzenie modeli danych
 • tworzenie dokumentacji użytkownika.

Mówiąc nieco bardziej ogólnie, Analitycy Biznesowi IT są odpowiedzialni za doskonalenie procesów, optymalizację produktów, głównie dzięki analizie danych.

Ich zadaniem jest sprawne skomunikowanie świata technologii ze światem biznesu.

Rekomendują rozwiązania oraz dostarczają raportów, opracowań, analiz, które pozwalają interesariuszom biznesowym podejmować trafniejsze decyzje biznesowo-technologiczne.

Ich rolą jest wspieranie decyzji biznesowych, sugerowanie najbardziej optymalnych rozwiązań, planowanie i monitorowanie, raportowanie.

Priorytetyzacja wymagań technicznych oraz funkcjonalnych jest kolejną kompetencją, jaką muszą posiadać specjaliści wykonujący zawód Analityka Biznesowego IT.

Analityk Biznesowy, Analityk IT zakres obowiązków

Kto to jest Analityk Biznesowy? Czym się zajmuje Analityk Biznesowy? Co robi Analityk Biznesowy?

Jak już wspominaliśmy, Analityk Biznesowy IT jest rolą w zespole, zawodem, który wymaga posiadania szerokich kompetencji - umiejętności w równym stopniu miękkich, jak i twardych.

Skuteczny Analityk Biznesowy IT musi posiadać:

 • ponadprzeciętne umiejętności komunikacyjne
 • umiejętności facylitacyjne
 • zdolności interpersonalne
 • wiedzę technologiczną
 • wiedzę rynkową, branżową, produktową
 • cechy osobowości oraz charakteru, które wzmacniają zdolności społeczne.

Institute of Business Analysis poszerza oczekiwania na stanowisku Analityk Biznesowy systemów informatycznych o:

 • zdolności interpersonalne (np. umiejętność słuchania, rozmawiania, zadawania pytań)
 • umiejętności analityczne
 • organizacyjne (np. skrupulatność, konkretność, rzetelność, dociekliwość)
 • umiejętność modelowania procesów
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 • myślenie w kategoriach systemów.

Mówiąc jeszcze nieco inaczej, priorytetem dla Analityków IT jest zrozumienie działania, uwarunkowań, mechanizmów, celów biznesu. Poznanie jego reguł formalnych (np. ram prawnych), jak również nieformalnych.

analityk biznesowy it - wymagania

Ponadto, na stanowisko Analityka zatrudniani są specjaliści, którzy w pierwszej kolejności potrafią myśleć o biznesie jako o zbiorze, sumie procesów.

Ważnym elementem jest także projektowanie funkcji, ich wpływu na organizację, jej otoczenie, klientami, analizą danych oraz - last but not least - umiejętność logicznego myślenia.

Czym zajmuje się Analityk Biznesowy w procesie tworzenia oprogramowania?

Jak już powiedzieliśmy, rolą Analityka Biznesowego IT jest zebranie wymagań biznesowych oraz technicznych, które są niezbędne do stworzenia prototypu lub Minimum Value Product – MVP.

Ale czy to jedyny pożytek z pracy tego specjalisty? Jak łatwo się domyślić, oczywiście nie.

Warto pamiętać, że od jakości analizy biznesowej IT zależny jest:

 • efekt końcowy – użyteczność, funkcjonalność, atrakcyjność oraz biznesowa adekwatność oprogramowania
 • niezawodność, bezbłędność oprogramowania
 • terminowość ukończenia projektu
 • ostateczny koszt projektu
 • konkurencyjność oprogramowania
 • optymalizacja i rozwój oprogramowania
 • skuteczność transformacji cyfrowej biznesu.

Rola Analityka Biznesowego IT jest szczególnie istotna w projektach:

 • złożonych pod względem logiki biznesowej, procesów i celów biznesowych
 • złożonych pod względem technologicznym
 • dedykowanych, unikalnych, nietypowych
 • z licznymi ograniczeniami (np. prawnymi, logistycznymi).

W takich projektach Analityk Biznesowy pełni ważną rolę:

 • wspierającą
 • doradczą
 • diagnostyczną
 • nadzorującą
 • orkiestrującą.

Powinien być w stanie stanie wspierać podejmowanie decyzji oraz wzmacniać poszukiwanie rozwiązań optymalizacyjnych, alternatywnych, związanych z rozwojem produktu.

Warto bowiem pamiętać, że oprogramowanie nigdy nie jest produktem skończonym, jest zawsze - mniej lub bardziej - produktem w formule, trybie „work in progress“.

Stąd też analiza biznesowa jest konieczna na każdym etapie cyklu rozwoju produktu cyfrowego.

Analiza biznesowa jest także bardzo użyteczna w etapie testowania produktu, zapewniania jakości.

Testowanie funkcjonalności, mające na celu wykrycie błędów, luk bezpieczeństwa także jest o wiele skuteczniejsze, gdy jest w nie zaangażowany Analityk Biznesowy IT.

Warto mieć także na uwadze, że w projektach prowadzonych w metodykach zwinnych (np. SCRUM), Analitycy Biznesowi odpowiadają także za długoterminową, strategiczną wizję produktu.

Są w stanie zdefiniować ograniczenia projektu oraz wskazać kierunki jego rozwoju.

Analityk Biznesowy w projekcie zwinnym będzie niezwykle przydatny do:

 • przygotowania odpowiednio szczegółowej dokumentacji wymagań
 • określenia najlepszej metody prowadzenia rejestru wymagań
 • wzmacniania we wszystkich zaangażowanych w projekt zespołach poczucia posiadania wspólnego celu, wspólnych priorytetów.

Analityk Biznesowy IT - rola w procesie software development. Podsumowanie

 1. Analityk Biznesowy IT (Business Analyst IT) pozyskuje i analizuje perspektywy, punkty widzenia, potrzeby.
 2. Ponadto Analityk Biznesowy przekształca zebrane informacje w specyfikację wymagań.
 3. Rolą Analityka Biznesowego jest pomaganie interesariuszom w dostrzeganiu różnic między tym, co mówią, a tym, czego rzeczywiście oczekują.
 4. Analityk Biznesowy IT to zawód, specjalista, rola w zespołach tworzących aplikacje webowe, mobilne, produkty cyfrowe, oprogramowanie, który wykonywany jest przez osoby posiadające kompetencje techniczne (informatyczne) oraz biznesowe, miękkie oraz twarde.
 5. Analityk Biznesowy IT ponosi głównie odpowiedzialność za poprawne, wyczerpujące, rzetelne zbieranie wymagań funkcjonalnych (widocznych zachowań systemu w różnych sytuacjach) oraz pozafunkcjonalnych (określających nie tyle, co system robi, ale jak dobrze to robi).
 6. Głównym zadaniem Analityka Biznesowego UX jest zidentyfikowanie potrzeb oraz określenie, jakie funkcjonalności należy uwzględnić w oprogramowaniu.
 7. Warto pamiętać, że błędne zrozumienie, odczytanie potrzeb biznesowych oraz wymagań użytkowników przez Analityka Biznesowego IT może skutkować implementacją funkcjonalności nie spełniającej oczekiwań użytkowników oraz interesariuszy.
 8. Analityk Biznesowy IT odpowiedzialny jest przede wszystkim za dokumentację wymagań funkcjonalnych, zawartych w specyfikacji wymagań oprogramowania (SRS - Software Requirements Specification).
 9. Specyfikacja wymagań powinna w sposób możliwie wyczerpujący opisywać zachowania tworzonego systemu.
 10. Specyfikacja jest niezwykle ważnym dokumentem i narzędziem. Jest używana przez developerów, testerów, kontrolerów jakości, osoby zajmujące się zarządzaniem projektem.
 11. Specyfikacja funkcjonalności powinna jak najbardziej poglądowo, wyczerpująco, trafnie, precyzyjnie odzwierciedlać potrzeby biznesowe.
 12. Jednym z najważniejszych celów każdego Analityka Biznesowego powinno być dążenie do uzyskania możliwie najbardziej komunikatywnej formy tworzonej specyfikacji.
 13. Tworząc specyfikację wymagań, Analityk Biznesowy IT współpracuje także z programistami.
 14. Celem tej współpracy jest oszacowanie możliwości implementacji w produkcie cyfrowym każdego z wymagań. Chodzi nie tylko o możliwości czysto technologiczne, ale także związane z ramami czasowymi, budżetowymi, organizacyjnymi.
 15. Struktura procesu opracowywania wymagań powinna obejmować pozyskiwanie wymagań, analizowanie wymagań, specyfikowanie wymagań oraz walidowanie wymagań.
 16. Software Requirements Specification określa funkcjonalności oraz możliwości, które musi realizować system oprogramowania.
 17. Specyfikacja wymagań definiuje także charakterystyki oraz ograniczenia, które system powinien uwzględniać.
 18. Analitycy Biznesowi IT muszą posiadać umiejętności, kompetencje, doświadczenie z zakresu administracji biznesowej, technologii informatycznych, analizy danych, komunikacji interpersonalnej, prowadzenia oraz zarządzania projektami, benchmarking, analizy rynkowej.
 19. Analityk Biznesowy IT pełni funkcję mediatora, interpretatora, pośrednika, który przekazuje wymagania biznesowe od interesariuszy do teamów developerskich.
 20. Analitycy Biznesowi IT rekomendują rozwiązania oraz dostarczają raportów, opracowań, analiz, które pozwalają interesariuszom biznesowym podejmować trafniejsze decyzje biznesowo-technologiczne.
 21. Rolą Analityków jest wspieranie decyzji biznesowych, sugerowanie najbardziej optymalnych rozwiązań, planowanie i monitorowanie, raportowanie, co pozwala usprawnić tworzenie oprogramowania dla firm.
 22. Analityk Biznesowy IT jest zawodem, który wymaga posiadania szerokich kompetencji - umiejętności w równym stopniu miękkich, jak i twardych.
Oceń artykuł:
Journal / Redaktor
Autor: Radek
UX Writer i badacz z wykształcenia + doświadczenia. Zbiera wiedzę The Story i dzieli się nią na Journalu.

Jesteś zainteresowany współpracą z nami? Zajrzyj do Portfolio